Congenital vertebral abnormality

May Be Caused by
 Common
Achondroplasia
Acrocephalosyndactyly Pfeiffer type
Acrocephalosyndactyly Saethre-Chotzen type
Apert syndrome
Cleidocranial dysostosis
Diastrophic dysplasia
Fanconi anemia
Fetal alcohol syndrome
Holt-Oram syndrome
Homocystinuria
Hypophosphatasia
Hypothyroidism
Infantile hypothyroidism
Klippel-Feil syndrome
Marfan syndrome
Morquio syndrome
Mucopolysaccharidosis
Multiple epiphyseal dysplasia
Neurofibromatosis
Noonan syndrome
Osteogenesis imperfecta
Osteopetrosis
Pseudoachondroplasia
Spondyloepiphyseal dysplasia
Spondylometaphyseal dysplasia
Thanatophoric dysplasia
Trisomy 21
 Uncommon
Achondrogenesis type 1
Achondrogenesis type 2
Acrodysostosis
Aicardi syndrome
Alagille syndrome
Atelosteogenesis
Atelosteogenesis type 2
Binder syndrome
Brachyolmia
Campomelic dysplasia
Cauda equina syndrome
Caudal regression syndrome
CHILD syndrome
Chondrodysplasia punctata
Cockayne syndrome
Crouzon syndrome
Currarino triad
Distal arthrogryposis type 2A
Dyggve-Melchior-Clausen dysplasia
Dysosteosclerosis
Dyssegmental dysplasia
Dysspondylochondromatosis
Ehlers-Danlos syndrome
Enchondromatosis
Femoral hypoplasia-unusual facies syndrome
Gerodermia osteodysplastica
GM1 gangliosidosis
Goltz syndrome
Gorlin syndrome
Hajdu-Cheney syndrome
Hallermann-Streiff syndrome
Hyperphosphatasia
Hypochondroplasia
Incontinentia pigmenti
Kniest dysplasia
Larsen syndrome
LEOPARD syndrome
Marshall syndrome
Melnick-Needles osteodysplasty
Metaphyseal chondrodysplasia Jansen type
Metaphyseal chondrodysplasia McKusick type
Metatropic dysplasia
Multiple pterygium syndrome
Nail-patella syndrome
Oculo-auriculo-vertebral spectrum
Oculovertebral syndrome
Osteoglophonic dysplasia
Otopalatodigital syndrome type 1
Otopalatodigital syndrome type 2
Parastremmatic dysplasia
Patterson syndrome
Poland syndrome
Popliteal pterygium syndrome
Prader-Willi syndrome
Progeria
Pyle dysplasia
Robin sequence
Robinow syndrome
Rothmund-Thomson syndrome
Rubinstein-Taybi syndrome
Schwartz-Jampel syndrome
Seckel syndrome
Shawl scrotum syndrome
Short rib-polydactyly syndrome
Split notochord syndrome
SPONASTRIME dysplasia
Spondylocarpotarsal fusion syndrome
Spondylocostal dysostosis
Spondyloepimetaphyseal dysplasia
Spondyloperipheral dysplasia
Stickler syndrome
Tethered cord syndrome
Trisomy 13
Trisomy 18
VATER association
Wildervanck syndrome
Williams syndrome