Aneurysm - osteoarthritis syndrome

Synonyms
Loeys-Dietz syndrome with osteoarthritis
OrphaNet reference
Aneurysm - osteoarthritis syndrome 
May Cause
Aneurysm
Osteoarthritis