Pulmonary agenesis-diaphragmatic hernia-microphthalmia syndrome