Temporomandibular joint syndrome

Synonyms
TMJ syndrome
May Cause
Temporomandibular joint disease