Coxa valga

May Be Caused by
 Common
Cerebral palsy
Chronic leg injury
Chronic muscular hypotonia
Developmental dysplasia of the hip
Juvenile rheumatoid arthritis
Meningomyelocele
Muscular dystrophy
Poliomyelitis
Rheumatoid arthritis
 Uncommon
Achard syndrome
Acrocephalopolysyndactyly
Arthrogryposis
Baller-Gerold syndrome
Brachyolmia
Carpenter syndrome
Caudal regression syndrome
Cerebro-oculo-facio-skeletal syndrome
Chromosome 18:del(18q) syndrome
Cleidocranial dysostosis
Cockayne syndrome
Coffin-Lowry syndrome
Coffin-Siris syndrome
Desbuquois dysplasia
Dyschondrosteosis
Dysplasia epiphysealis hemimelica
Fibrodysplasia ossificans progressiva
Frontometaphyseal dysplasia
Fucosidosis
Glycogen storage disease type 1
Hallermann-Streiff syndrome
Hereditary multiple exostoses
Hunter syndrome
Hurler syndrome
Hypertrichotic osteochondrodysplasia
Mannosidosis
Melnick-Needles osteodysplasty
Metaphyseal chondrodysplasia
Metaphyseal-sella turcica dysplasia-Rosenberg
Morquio syndrome
Mucolipidosis type 1
Mucolipidosis type 2
Mucolipidosis type 3
Mucopolysaccharidosis
Mucopolysaccharidosis type 6
Neuromuscular disorder
Niemann-Pick disease
Occipital horn syndrome
Ophthalmomandibulomelic dysplasia
Osteopetrosis
Otopalatodigital syndrome type 1
Prader-Willi syndrome
Progeria
Pseudohypoparathyroidism
Pyknodysostosis
Pyle dysplasia
Sacral agenesis
Sacral hypoplasia
Schwartz-Jampel syndrome
Spondyloepiphyseal dysplasia Stanescu type
Spondyloepiphyseal dysplasia with joint laxity
Stickler syndrome
TAR syndrome
Turner syndrome
Weaver syndrome
XXXXX syndrome
XXXXY syndrome