Retarded skeletal maturation

May Cause
Dense epiphyses of hands and feet
May Be Caused by
 Common
Achondroplasia
Fucosidosis
Hypothyroidism
Infantile hypothyroidism
Morquio syndrome
Mucolipidosis type 2
Mucolipidosis type 3
Mucopolysaccharidosis
Trisomy 21
Turner syndrome
 Uncommon
3-M syndrome
Achondrogenesis
Aminopterin fetopathy
Brachmann-de Lange syndrome
Campomelic dysplasia
Celiac disease
Cephaloskeletal dysplasia
Cleidocranial dysostosis
Cloverleaf skull deformity
Cockayne syndrome
Coffin-Lowry syndrome
Coffin-Siris syndrome
Congenital rubella syndrome
Cystinosis
De Morsier syndrome
Diastrophic dysplasia
Distal arthrogryposis type 2A
Dubowitz syndrome
Ellis-van Creveld syndrome
Fanconi anemia
Floating-harbor syndrome
GAPO syndrome
Glycogen storage disease type 1
Hypopituitarism
Incontinentia pigmenti
Infant of toxemic mother
Johanson-Blizzard syndrome
Kenny-Caffey syndrome
Kocher-Debré-Sémélaigne syndrome
Laron syndrome
Larsen syndrome
Lenz-Majewski dysplasia
LEOPARD syndrome
Leprechaunism
Léri pleonosteosis
Lesch-Nyhan syndrome
Lowe syndrome
Mauriac syndrome
Melnick-Needles osteodysplasty
Metatropic dysplasia
Multiple epiphyseal dysplasia
Noonan syndrome
Oliver-McFarlane syndrome
Opitz trigonocephaly syndrome
Papillon-Lefèvre syndrome
Patterson syndrome
Phenylketonuria
Pituitary dwarfism
Prader-Willi syndrome
Prasad syndrome
Riley-Day syndrome
Rubinstein-Taybi syndrome
Silver-Russell syndrome
Spondyloepimetaphyseal dysplasia
Spondyloepiphyseal dysplasia
Spondylometaphyseal dysplasia
Spondylometaphyseal dysplasia Kozlowski type
Thanatophoric dysplasia
Trichorhinophalangeal dysplasia type 1
Trisomy 18
Weill-Marchesani syndrome
Wilson disease
XXXXY syndrome
Zellweger syndrome