Segmental outgrowth - lipomatosis - arteriovenous malformation - epidermal nevus