Muscular atrophy - ataxia - retinitis pigmentosa - diabetes mellitus