Short rib-polydactyly syndrome type 1

Short rib–polydactyly syndrome is a family of four closely related dysplasias: [Source: Wikipedia ]