Mesomelic dysplasia Kantaputra type

Synonyms
Kantaputra mesomelic dysplasia
OrphaNet reference
Mesomelic dysplasia, Kantaputra type